برگزاری ۵ جلسه کارگاه آموزشی رسم انتخاب در سال ۹۸ توسط جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

۰۱ شهریور ۱۳۹۹ ۱۰