مراسم افتتاحیه کارخانه تولید تورهای قفس پرورش ماهی۶

مراسم افتتاحیه کارخانه تولید تورهای قفس پرورش ماهی

مرکز دانش بنیان طراحی و تولید تورهای قفس پرورش ماهی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی...