بازدید رئیس بنیاد مستضعفان از "مرکز دانش بنیان طراحی و تولید تورهای قفس پرورش ماهی در دریا" جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۶